Referater m. m.

Bestyrelsesmøde 7/6/2022
Til stede var : Tommy,Frederik, Martin ,Lars, Kasper, Mattias (på skype) og Leif
#1:Tommy bød velkommen og delte sine tanker med os om mangt og meget.

#2: Tommy foreslog 3 bestyrelsesmøder årligt hhv i Januar – April- og efter uge 37.
Dette blev vedtaget og sekretær indkalder til møderne.

#3: Sekretæren beretter om den økonomiske status pr d.d. – flot regnskab – Corona taget i betragtning.

#4:Åben debat om fordele/ulemper med sejladser – det være sig dagture aftenture weekendture og længerevarende ture.

#5: Kasper fremlægger et tilbud på P&I forsikring (pris 8500,-)og vilkår for samme.
Det blev besluttet at tegne en P&I forsikring..

#6: Mattias søger om midler til nyt storsejl og Mattias er koordinator vedr. fondsansøgninger.
Tommy og Kasper laver prisoverslag vedr. udskiftning af de resterende planker.

#7: Kasper laver udkast til Skipperinstruks/sikkerhedsinstruks.

#8: Frederik overtager arbejdet med at få ”Min Forening”på nettet op at køre.
Næste møde vil være i slutningen af september.

Sekretær, Leif K Pedersen

———————————————————————————————————

ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

LØRDAG DEN 9. april 2022, kl. 14 på strandvejen 7 

Kun A-B-C-P og æresmedlemmer har stemmeret 

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Olly

2. Valg af referent: Nina O.

3. Valg af stemmetællere (2): Hanne og Søe

4. Formandens beretning

Formanden byder velkommen til første generalforsamling siden 2019, da generalforsamlingerne i 2020 og 2021 blev aflyst på grund af Corona.

Status på renovering:

Den store renovering udvendigt og indvendigt er næsten tilendebragt. Der mangler nu ca. 20 planker – tak for indsatsen.

Medlemsantal: uændret

2019: aktiviteterne kom sent i gang på grund af beddingsbesøg, men vi nåede alligevel de forventede mål

2020 og 2021: på trods af Corona var antallet af sejladser som vanligt. Limfjorden Rundt foregik med diverse Corona-restriktioner

Hjertestarter: indsamlingen gik godt og der indkøbes en hjertestarter, der kan holde til klimaet ombord på Noatun

Uge 28 holdet: er klar til Fyn Rundt

Uge 37: Limfjorden rundt

Formanden vælger ikke at genopstille, da han ønsker at give plads til nye kræfter på posten.

5. Fremlæggelse af regnskab for årene 2019, 2020 og 2021 

Regnskabet blev gennemgået og er vedlagt referatet

6. Indkomne forslag: Foreslået at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 samt 2 suppleanter 

Bestyrelsen imødekommer forslaget.

7. Valg af formand –Michael modtager ikke genvalg. Tommy Venø stiller sig til rådighed 

Michael fratræder formandsposten, men ønsker at være suppleant

Tommy Venø vælges som ny formand

8. Valg af sekretær – Leif modtager genvalg 

Leif er genvalgt som sekretær

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Tommy Venø, fmd.

Kasper Brandi Pedersen, næstfmd.

Leif Kloster, sekretær

Ingeborg Winther, kasserer

Martin Søe

Frederik Wadmann

Mathias Hald

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Michael Winther, supp.

Lars Rasmussen, supp.

11.Valg af aktivitets-udvalgsmedlemmer (vedligehold, praktisk sømandskab, osv. 

Leif Kloster, Kasper Brandi Pedersen, Mathias Hald,Tommy Venø, Michael Winther og Morten Hede

12.Valg af kritisk revisor. Bjarne modtager genvalg. 

Bjarne er genvalgt

13. Evt 

Olly opfordrer til, at der i vedtægterne indskrives muligheden for at afholde ekstraordinær generalforsamling

———————————————————————————————

Bestyrelsesmøde 20/02/2022
Til stede var : Michael,Ingse,Thies Martin,Kasper og Leif

#1:Leif kontakter Anders ang. Beddingssætning i Sillerslev.

#2: Michael og Søe undersøger hvad der kan købes bedst og billigst ang. hjertestarter.

#3: Ingse fortæller at økonomien ser godt ud for tiden ,kassebeholdning ca. 220kilo.

#4:Michael meddeler at han ikke ønsker at fortsætte som formand efter næste generalforsamling ,men gerne stiller op som suppleant. Der snakkes bordet rundt om mulige emner til posten. Det vedtages herefter at foreslå at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 med 2 suppleanter til den kommende GF.

#5: Generalforsamlingen indkaldes til 9. april kl 14 på Strandvejen 7.

Michael sørger for mad og drikkevarer, Ingse for chips,duge,småkager og bordpynt , leif sørger for kaffe,fløde avec og natmad (jydetapas med 2 slags grønt og tre slags pesto.
Deltagelse i generalforsamling koster 150,- for mad ,borddækning mv. , drikkevarer øl,sodavand 10kr pr stk
Vin 100 pr flaske
Små ting 10kr
1/1 flaske spiritus 200,-
Husk at medbringe kontanter

Sekretær
Leif K Pedersen

———————————————————————————————————

Bestyrelsesmøde 20/02/2022
Til stede var : Michael,Ingse,Thies Martin,Kasper og Leif #1:Leif kontakter Anders ang. Beddingssætning i Sillerslev.
#2: Michael og Søe undersøger hvad der kan købes bedst og billigst ang. hjertestarter.
#3: Ingse fortæller at økonomien ser godt ud for tiden ,kassebeholdning ca. 220kilo.
#4:Michael meddeler at han ikke ønsker at fortsætte som formand efter næste generalforsamling ,men gerne stiller op som suppleant. Der snakkes bordet rundt om mulige emner til posten. Det vedtages herefter at foreslå at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 med 2 suppleanter til den kommende GF.
#5: Generalforsamlingen indkaldes til 9. april kl 14 på Strandvejen 7.
Michael sørger for mad og drikkevarer, Ingse for chips,duge,småkager og bordpynt , leif sørger for kaffe,fløde avec og natmad (jydetapas med 2 slags grønt og tre slags pesto.
Deltagelse i generalforsamling koster 150,- for mad ,borddækning mv. , drikkevarer øl,sodavand 10kr pr stk
Vin 100 pr flaske
Små ting 10kr
1/1 flaske spiritus 200,-
Husk at medbringe kontanter
Sekretær
Leif K Pedersen

———————————————————————————————————

Referat fra Bestyrelsesmøde 6/10/2020
Til stede var : Michael,Ingse,Thies Martin,Kasper og Leif

1. Der blev snakket om Go-On nomineringen, spændende hvad det ender med.

2. Kasper fortæller om fondsansøgninger og status vedr. lån fra Skibsbevaringsfonden. Det lyder lovende.

3. Ingse fremlægger et flot regnskab – Corona taget i betragtning.

4. Michael meddeler at han ikke ønsker at fortsætte som formand efter næste generalforsamling ,men gerne stiller op som suppleant. Leif meddeler efterfølgende at han stopper som sekretær efter næste GF , men gerne stiller op som kandidat til formandsposten.

5. Kasper fremlægger et fint udkast til nye medlemsskaber og vilkår for samme. Det bliver i store træk godkendt og kasper finpudser det til næste bestyrelsesmøde.

6. Der blev debatteret om problemer med manglende data når folk overførte penge for hhv kontingent eller bådpenge.Dette medfører stort besvær for Ingse mht til at identificere indbetalingerne. Leif udarbejder et skema som gerne skulle løse de fleste problemer desangående.

7. Der er vedtaget afrigning i weekenden 13.-14.-15.- november.

Efterfølgende sejles båden til Fur for at blive der til foråret.
Sekretær
Leif K Pedersen

———————————————————————————————————

Referat fra generalforsamlingen i Foreningen Noatun lørdag d. 23. marts 2019

1. Valg af ordstyrer: Olly
2. Valg af referant: Joan
3. Valg af stemmetællere: Thies og Hanne
4. Formandens beretning: Formanden kunne fortælle, at det havde været en god sæson.
Leif: Fortalte om den nuværende og omfattende renovering. Der er brug for flere hænder, bl.a til slibning, maling og meget gerne oprydning.
Man kan henvende sig til Kasper og Leif, og byde ind, så vil de tilrettelægge og informere om, hvornår det er bedst. Der er som altid mulighed for både overnatning og forplejning.
Kasper har i samarbejde med ”Søpedellen” lavet en ”to do” liste, med arbejdsopgaver og skønnet tidsforbrug til de enkelte opgaver.
Noatun bliver nok ikke sejlklar før omkring 1.juni!

5. Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
6. Valg af næstformand: Kasper blev genvalgt
7. Valg af kasserer: Ingse blev genvalgt
8. Valg af suppleanter: Thies

9.Valg af Best. Medlem Martin Søe

10.Indkomne forslag: Oprettelse af aktivitetsudvalg: Kasper og Leif meldte sig
11. Evt.

———————————————————————————————————

Bestyrelsesmøde i Foreningen Noatun 17./1. 2019

Tilstede var  : MKW,IKW,Matt.KW,KBP,Martin Søe og LKP

1. LKP fremlagde tal og forventninger til beddingsturen som nok lander mellem 300-350000 kr.

2. Generalfors. Vedtaget til at ske d.22.-3. i Cimbria Huset.

Matthias sørger for at bestille mad som skal være gule ærter.

Michael sørger for drikkevarer fra bryghuset.

Pris fastsat til 175,- pr pers.

3. Dannelsesrejse forberedt til Weekenden i uge 8

Maden fredag aften på Skuret er bestilt.

Maden lørdag aften Bliver marineret oksemørbrad med ”kartoffelstuvning”

Alt mad købes på Fur. Michael sørger for drikkevarer fra Bryghuset.

4. Ny afregningsmåde på sejlture vedtaget og KBP lægger ud på Hjemmesiden.

Kontingentpriser vedtaget og KBP lægger ud på Hjemmesiden.

5. Indretning af bestiklukaf diskuteret. El-tavler flyttes fra maskinrum til Bestiklukaf. Beslutning om evt.bord træffes i løbet af sommeren.

Referant :

Sekretær, Leif Kloster Pedersen.

———————————————————————————————————

Referat fra generalforsamlingen i Foreningen Noatun, lørdag d. 24. Marts 2018

Dagsorden
1 Valg af dirigent: Olly
Generalforsamlingen var rettidigt annonceret

2. Valg af stemmetællere (2): Hanne og Søe

3. Formandens beretning:
Mihael W. berettede om den veloverståede sæson og om den større restaurering af skibet, som nu er i 3. etape. Foreningen har fået bevilget 50.000,- Kr. fra Friluftsrådet til gennemførelsen af etape 2&3, som skal bruges indenfor 3 år. I år har foreningen modtaget 25.000,- Kr. fra Tican. Derudover er der søgt forgæves om støtte til etape 3 ved LAG Thy-Mors.Foreningen har fået lavet nyt solsejl og ny jager. De længste ture i 2017 var Fyn Bornholm og retur i uge 28,29,30 og 31 og Limfjorden Rundt i uge 37. Begge med stor deltagelse. Under Limfjorden Rundt, var der på kajen i hjembyen Thisted, fri ølbar, som var meget positivt og velbesøgt! Dacapo i år.

4. Fremlæggelse af regnskab: Ingse gennemgik regnskabet. Alle fik en kopi, så man kunne følge med.
I øjeblikke er der kun indtægter i form af kontingenter. Revisoren (Bjarne) var enig i regnskabet.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Valg af formand : Michael modtog genvalg og blev herefter enstemmigt valgt

6. indkomne forslag : Ingen.

7. Valg af sekretær : Leif modtog genvalg og blev enstemmigt valgt.

8. valg af bestyrelsesmedlem : Søe blev enstemmigt valgt

9. valg af suppleant : Mathias W enstemmigt valgt.

10. Valg af aktivitets-udvalgsmedlemmer. (vedligehold, praktisk sømandsskab osv)
Kasper genvælges

11. Valg af kritisk revisor :Bjarne genvælges

12. Evt. : Uge 31 – 32 hjemtur fra Fyn . Alle kan deltage i børnevenlig sejlads hjem fra Fyn med Kasper ,Sarah og lille Anna.
Døgnprisen m. all incl. Er hævet til 600 pr døgn. ( 300 kr bådpenge og 300kr proviant)
Dvs bådpenge er nu 300kr pr dag ombord.
Herefter blev genaralforsamlinge erklæret for afsluttet af den strikse drigent.

———————————————————————————————————

Referat fra generalforsamlingen i Foreningen Noatun, lørdag d. 25. Marts 2017

Dagsorden

1 Valg af dirigent: Leif

Generalforsamlingen var rettidigt annonceret

2. Valg af referant: Joan

3. Valg af stemmetællere (2): Hanne og Søe

4. Formandens beretning:

Mihael W. berettede om den større restaurering af skibet, som nu er i 2. etape. Der kommer ny mast, som i 1. omgang ikke var planlagt, men som viste sig at være nødvendig.

Foreningen har fået bevilget 50.000,- Kr. fra Friluftsrådet til gennemførelsen af etape 2&3, som skal bruges indenfor 3 år. Igen har foreningen modtaget 25.000,- Kr. fra Thisted Forsikring. Derudover søges der om støtte til etape 2&3 ved LAG Thy-Mors.

Foreningen har fået et nyt storsejl foræret af ”Else Margrethe”, dette skal tilpasses Noatun.

De længste ture i 2016 var Fyn Rundt i uge 28, og Limfjorden Rundt i uge 37. Begge med stor deltagelse. Under Limfjorden Rundt, var der på kajen i hjembyen Thisted, fri ølbar, som var meget positivt og velbesøgt!

I øjeblikket arbejdes der desuden på, at foreningen overtager ejerskabet af skibet, da det sandsynligvis vil blive lettere at søge og få bevilget sponsorater.

Der er kommet nye visitkort, i det foreningen har skiftet bank.

5. Fremlæggelse af regnskab: Ingse gennemgik regnskabet. Alle fik en kopi, så man kunne følge med.

En stor post i 2016 var renoveringen som foregik på beddingen på Fur. Dette alene var en udgift på 342.952,- Kr. Sammenholdt med indtægter, herunder kassekredit, er driftsresultatet -27.725,- Kr. Dog er der en positiv kassebeholdning på 10.993,- Kr.

Foreningen har skiftet bank og fået en større kassekredit.

I øjeblikke er der kun indtægter i form af kontingenter.

Revisoren (Bjarne) enig i regnskabet.

Jan: Budgettet for 2017, ser ikke realistisk ud? Ingse: Alle tal er ikke på plads endnu.

Bjarne: Fremover skal budgettet være sikkert hvis vi skal søge fonde. Det er sådan noget de også kigger på.

Ingse: Jeg mangler ”Planer for 2017” (vedligeholdelsesudgifter)! Leif: Jeg har stort set tallene klar.

Leif: Pr. d.d. har betalt 200.000,- til Fur Bedding, udgifter til mast, løn, materialer til motor, lak og olie, forplejning m.m. Havde der ikke været så mange frivillige, ville det nok have været 400.000,-) Vi har brugt af kassekreditten til disse udgifter. Vi lander nok på 300000 kr inden vi er færdige med etape 2.

Regnskabet blev godkendt.

6. Valg af næstformand : Frost ønsker ikke genvalg. Kasper vælges til næstformand

7. Valg af kasserer: Ingse genvælges til kasserer

8. Indkomne forslag : Foreningen køber Noatun .

Jan og Leif uddeler forslag til køb af Noatun for 1 kr.

Jan: Jan og Leif er ejere af skibet, som i sin tid startede med 7 ejere. De ønsker, at der stadig skal være drivkræfter til at holde skibet og ser det som en god løsning, at foreningen køber skibet. Deres interesse i skibet (og foreningen) er uændret.

Kasper informerer om, at det kan være en fordel hvis skibet kan blive registreret i Skibsbevaringsfonden. Herved vil vi også slippe for kontingent til Skibsregisteret (800,- Kr. årligt) Det vil også være lettere at søge fonde, idet mange ”skeler” til, om et skib er registreret som bevaringsværdigt.

Olly: Hvis skibet/foreningen misligholdes, skal I (nuværende ejere Jan og Leif) så købe det tilbage, og koste mange penge i det igen?

Jan: Vi, Leif og jeg, er stadig med som vi plejer. Vi har nøjagtig samme interesse i skibet som hidtil.

Bjarne: Man kan vel tage forholdene op hvert år på generalforsamlingen? Det var alle enige om.

Det blev enstemmigt vedtaget, at foreningen køber Noatun af ejerne for 1 kr.

Leif: Så skal vedtægterne (§3) laves om. Der var enighed om, at man hurtigst muligt for lavet forslag til ændringer, og indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

Jan og Leif er fremover æresmedlemmer i foreningen.

9.Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Hanne ønsker ikke at fortsætte som 1. suppleant. Mathias W. genvælges, men bliver 1. suppleant, mens Søe vælges til 2. suppleant.

10. Valg af aktivitets-udvalgsmedlemmer. (vedligehold, praktisk sømandsskab osv)

Kasper genvælges

11. Valg af kritisk revisor

Bjarne genvælges

11. Evt.

Leif viser fotoalbum med billeder og avisudklip, og spørger om nogen har mulighed for at scanne det ind.

Most tilbyder at gøre det.

Bjarne: Er vores sponsorer ”synlige” på hjemmesiden? Kasper viser os hjemmesiden og forklarer opbygningen. Der er enighed om, at hjemmesiden er ”fakta”, mens Facebooksiden viser aktiviteter.

Else: Er der mulighed for at få en hjertestarter om bord, der er mange +50 medlemmer.

Flere undersøger mulighederne. Bl.a Olly, ved at man hos Cardiaid, kan leje en for 10,- Kr. pr. dag. Dette er en mulighed, hvis en stationær bliver for dyr.

Leif fortalte endvidere, at beddingsarbejdet snart er færdigt, samt udvendig maling og motorrenovering m.v. Skibet skal sejles til Thisted snarest, selvom masten ikke er på endnu. Det er nemmere at ”gå til og fra” og lave det sidste. Skibet sejles igen til Fur, når masten er klar. Sejlsæsonen starter i maj, og da skal alt gerne være færdigt.

Herefter blev generalforsamlingen Afsluttet.

———————————————————————————————————

Referat fra generalforsamlingen 19.-3.-2016

Formanden bød velkommen.

Leif Kloster Pedersen blev valgt som dirigent.

Joan Sunesen og Bjarne Andersen valgt som stemmetællere

Formanden aflagde beretning om året der er gået og der var ingen kommentarer til beretningen.

Kassereren aflagde beretning og der var ingen kommentarer til det flotte regnskab.

Der var stillet forslag til at lave et aktivitetsudvalg. Dertil blev Kasper B. og Frederik W og Bjarne A valgt.

Valg af formand – Michael blev genvalgt.

Valg af næstformand – Henrik Frost blev valgt.

Valg af sekretær – Leif blev genvalgt

Valg af bestyrelsesmedlem – Karl G V blev genvalgt

Valg af suppleanter – Matthias W og Hanne Bak blev valgt

Valg af kritisk revisor – Bjarne A blev valgt.

Under evt fortalte Leif K P om arbejdet på beddingen på Fur og viste billeder og svarede på spørgsmål angående bådens tilstand og fremtidens vedligeholdelses-planer.

Generalforsamlingen sluttede kl 1750 hvor formanden takkede for god ro og orden og for det flotte indlæg fra Leif K P.

———————————————————————————————————

Referat best.møde 9/10 2015.

1/ Årets resultat(saldo på foren.konto) er på ca. kr.:145000,- pr dags dato hvilket, bestyrelsen godkender      som værende tilfredsstillende.

2/Ønskeliste fremvist af Leif Kloster Pedersen til godkendelse. Listen bliver lagt ud på facebook                      hvorefter folk så kan melde sig på hver enkelt opgave.

3/ Beddingstur bliver i febr. på Fur.  Der skal skiftes stævn og div. Planker.

4/Dannelsesrejse bliver d. 26-28/2 2016 til Fur.

5/Afrigning vil ske løbende og presenning  monteres færdig lørdag d. 31/10 med

afsluttende pølsetur og festivitas.

6/Generalforsamling bliver d. 19/3 2016  i Cimbria-Huset på Spangbergsvej .

7/Det blev besluttet at fremstille x-antal A3 fotos af Noatun incl. Ramme til diverse sponsorer.

8/Prisen pr. pers. pr.dag hæves til 500,-dkr. Alle andre priser forbliver uændret.

Sekretær

Leif Kloster Pedersen