Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Noatun

§ 1 Formål

Foreningens formål er at bevare, vedligeholde og drive galeasen NOATUN fra 1937,som et sejldygtigt veteranskib til glæde for deltagerne,og alle som støtter bevaringen af vore gamle sejlskibe.
Ændring af vedtægter eller opløsning af Foreningen kan gennemføres, hvis 2/3 af dens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Opnås der ikke stemmemajoritet kan forslaget ved en efterfølgende generalforsamling vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.
Eventuelt overskud/formue/materiel efter tilbagebetaling af A medlemmernes engangsindskud overdrages ved opløsning af foreningen til lignende almennyttige formål i Thisted Kommune efter foreningens eget valg..

§ 2 Driftsudgifter

De faste driftsudgifter omfatter vedligehold, kajleje, medlemskab af Træskibsforeningen, drift af hjemmeside og forsikring.

De variable driftsudgifter omfatter elforbrug, dieselforbrug, småudskiftninger af grej under sejlads og havneleje i gæstehavne i det omfang, der ikke er tale om frihavn.

De faste driftsudgifter skal dækkes af alle foreningens medlemmer igennem et fastsat månedligt bidrag fra hvert enkelt medlem og ved dagsbetaling for sejllads.

De variable udgifter fordeles efter forbrug, dvs. forholdsmæssigt i forhold til det enkelte medlems deltagelse i togter med Noatun.

§ 3 Ejerskab af Noatun

Foreningen Noatun køber skibet af bådens ejere for 1 kr .
De tidligere ejere (herefter kaldet Ex-ejere) bliver samtidig æresmedlemmer af foreningen.
Ex-ejerne kan foretage en sejlads privat mod afholdelse af de variable omkostninger hvis ikke båden er optaget af andre planlagte arrangementer.

§ 4 Årlig generalforsamling

Der holdes en årlig generalforsamlingen inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel ved opslag på foreningens website
og på facebookgruppens side. Forslag afleveres skriftlig senest 2 uger inden gen.for
Generalforsamlingen har følgende opgaver:

1.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der er ansvarlig for foreningens drift
herunder at foreningens medlemmer ved brug af skibet sikrer sig, at der er en ,af bestyrelsen og ex-ejerne, godkendt skipper ombord.
Bestyrelsen består af 7 personer + 2 suppleanter.
De vælges for to år ad gangen. 4 er på valg i lige år og 3 i ulige år. Suppleanter er på valg hvert år.

2.
Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent/medlemsbidrag til de faste driftsudgifter, og den daglige betaling pr. sejldag til delvis dækning af de faste driftsudgifter og fuld dækning af de variable driftsudgifter ud fra et budget, udarbejdet af foreningens bestyrelse.

3.
Generalforsamlingen godkender foreningens årsregnskab og budget for det kommende år.

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem.

Foreningen tegnes af to personer: Formand og kasserer.

Der gives fuldmagt til kasserer til oprettelse og administration af konto med netbank for indbetalinger og afholdelse af driftsomkostninger.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, herunder administration af foreningens hjemmeside med kalender og status over skibets position, antal ombordværende og diverse aktiviteter.

§6 Medlemsskab

Alle kan søge om medlemsskab.

Kontingent skal være betalt inden generalforsamling,
hvis ikke har man ingen stemmeret og er betragtet som udmeldt.

A-medlemskab kræver enstemmig godkendelse af samtlige A, B og Æresmedlemmer men gir ret til, at planlægge og udføre en sejlads som skipper – i overenstemmelse med de andre A- medlemmer.
A-medlemsskab kræver derudover en større engangsindbetaling. I tilfælde af udmeldelse eller eksklusion indenfor det første år har man ret til at få 80% tilbagebetalt umiddelbart derefter afhængig af kassebeholdningen.
Efter det første år reduceres det indskudte beløb hvert år med 25% af det indskudte beløb.

B- og C medlemskab kræver enstemmig godkendelse af samtlige A- og B-og C medlemmer, men gir første ret til at deltage i sejladser hvis der er plads efter først til mølle princippet (tilmelding er bindende økonomisk).

Æresmedlemmer har samme rettigheder og pligter som A-medlemmer men betaler ingen kontingent.

Kun A,B,C,P og æresmedlemmer har stemmeret.

Støttemedlemmer(D-medlemskab) har ingen pligter men ret til at deltage i en eller flere sejladser,hvis der er plads og skipperen ombord tillader det.

A,B,C eller æresmedlemmer må invitere gæster med ombord hvis der er plads.
Medlemmer har forret frem for gæster. Medlemmet er garant for at gæsten betaler den fastsatte dagspris på den pågældende tur.
Pensionistmedlemmer kan deltage i sejladser hvis der er plads til halv ”bådpenge”.

§7 Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem pga kontingentrestance- uansvarlig opførsel ombord eller iøvrigt er en belastning for fællesskabet.

§8 Hjemsted
Foreningen er hjemmehørende i Thisted Kommune på Nordhavnsvej 1 Kajplads 100.

Bestyrelse:

Tommy Venø, fmd.

Kasper Brandi Pedersen, næstfmd.

Leif Kloster, sekretær

Ingeborg Winther, kasserer

Martin Søe, Bestyrelses medlem

Frederik Wadmann, Bestyrelses medlem

Mathias Hall Laursen, Bestyrelses medlem

Suppleanter til bestyrelsen

Michael Winther, supp.

Lars Rasmussen, supp.